Hanke

 

PALKO – PK-yritysten kansainvälistyminen palvelualoilla

PALKO-hanke on pk-yritysten kansainvälistymisosaamisen kehittämiseen keskittyvä verkostohanke. Valtakunnallisessa hankkeessa mukana ovat Helsinki Business College Oy (hankkeen koordinaattori), Porvoo International College, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Etelä-Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Koulutuskeskus Salpaus ja Oulun seudun ammattiopisto. Mukana olevat partnerit sekä yhteistyökumppanit etsivät ja sopivat omilla toimialueillaan hankkeen toteuttamisesta 5-10 yrityksen kanssa. Kokonaistavoitteena on saada vähintään 45 yritystä kehittämään kansainvälistymisosaamistaan hankkeen avulla.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat palveluita tuottavat kansainvälistymisosaamisesta kiinnostuneet pk-yritykset, jotka haluavat laajentaa liiketoimintaansa kansainväliseen toimintaympäristöön ja asiakassuhteisiin. Toinen tärkeä kohderyhmä on hankeoppilaitosten oma henkilöstö.

Keskeiset tavoitteet

 • kasvattaa pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyvää osaamista
 • suunnitella ja pilotoida kansainvälistymistä suunnitteleville pk-yrityksille valmennuskokonaisuus
 • valmentaa yrityksiä kansainvälistymisen kehittämissuunnitelman laatimisessa
 • edistää kansainvälistymistä suunnittelevien yritysten verkostojen muodostumista
 • kehittää hankepartnereiden oman henkilöstön kansainvälistymisosaamista ja edistää oppilaitosten kykyä tuottaa kansainvälistyvien pk-yritysten tarpeisiin soveltuvia palveluita
 • tuottaa toimintamalli, miten koulutuksen järjestäjä voi tukea kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevaa pk-yritystä.

Kukin hankepartneri toteuttaa hankkeen tavoitteita oman alueensa erityispiirteet huomioiden.

Toimenpiteet

Käytännön toimenpiteitä PALKO-hankkeessa ovat mm. seuraavat:

 • Pk-yrityksen lähtötilanteen ja kansainvälistymisvalmiuksien kartoitus ja sen pohjalta laadittava kansainvälistymisen kehittämissuunnitelma
 • Pk-yrityksen kansainvälistymisvalmennus
 • Asiantuntijatapaamiset ja yrityskohtainen neuvonta/sparraus
 • Hankepartnereiden oman henkilöstön kansainvälisyys-teemapäivät
 • Pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyvien infopakettien työstäminen ja julkaisu
 • Pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyvän tietopankin kokoaminen hankkeen nettisivuille
  (mm. kansainvälistymispalveluja tarjoavia asiantuntijoita, ajankohtaisia artikkeleita, tietoa rahoituskanavista ym.)

PALKO-hanke ei itse tuota markkinatutkimuksia tai markkinointitoimenpiteitä ulkomailla. Tarkoitus on edistää pk-yritysten verkostoitumista eri asiantuntijoiden kanssa ja siten luoda yrityksille edellytykset suoriutua itsenäisesti kansainvälistymiseen liittyvistä haasteista.

Rahoittajakumppanina PALKO-hankkeessa ovat Opetushallitus (vaihe 1) ja Pirkanmaan ELY-keskus (jatkohanke).